Το Assistant είναι ένα σύστημα διαχείρισης εσόδων που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής και των πωλήσεων για ανεξάρτητα ξενοδοχεία, ομίλους και αλυσίδες ξενοδοχείων.

Το Destination δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους προορισμούς να δρουν ενεργά για το μέλλον και να αποφύγουν την παθητική ανάλυση ιστορικών δεδομένων.

Το Business επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τον τουρισμό στην Ιταλία σε οποιοδήποτε ταμπλό ή B.I.

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρα 12 και επόμενα. του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ (εφεξής ΓΚΠΔ), παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με τις σχέσεις με την Lybra Tech srl (εφεξής η Εταιρεία). Η Πολιτική Απορρήτου παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

1.ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Σε σχέση με τους διάφορους τομείς στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ ή ως Κοινός Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ.
Η εταιρεία είναι προσβάσιμη στις ακόλουθες διευθύνσεις: Via Salento 63, 00162, Ρώμη- email: [email protected]

2.ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

α) Προσυμβατικό/συμβατικό

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά, εφόσον το ζητήσει το υποκείμενο των δεδομένων- Εκτέλεση υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.

Νομική βάση: Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Art. 6 παρ. 1, γράμματα β) και γ) GDPR.

Ρόλος: Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Σύμφωνα με το νόμο.

β) Άμεσο μάρκετινγκ

Αποστολή, με αυτοματοποιημένες μεθόδους επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άμεσα μηνύματα) και παραδοσιακές μεθόδους (τηλεφωνικές κλήσεις και κανονικό ταχυδρομείο), διαφημιστικού υλικού, ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικών και εμπορικών ανακοινώσεων σχετικά με προϊόντα ή/και εκδηλώσεις ή/και μαθήματα κατάρτισης, καθώς και διεξαγωγή μελετών αγοράς και στατιστικών αναλύσεων και ερευνών ικανοποίησης πελατών.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα επικοινωνίας.

Νομική βάση: (προαιρετική και ανακλητή ανά πάσα στιγμή), άρθρο 1, παρ. 6 παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει συναινέσει στην αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων με αυτοματοποιημένες μεθόδους, μπορεί να εξακολουθήσει να τις λαμβάνει με παραδοσιακές μεθόδους, εάν δεν έχει εκφράσει τη διαφωνία του με συνήθεις μεθόδους και/ή μέσω του μητρώου αντιρρήσεων.

Ρόλος: Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση για το σκοπό αυτό και/ή να παρέλθουν πέντε έτη από τη στιγμή που δόθηκε η συγκατάθεση.

γ) Μάρκετινγκ σε υφιστάμενους πελάτες

Αποστολή επικοινωνιών σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες που έχουν συναφθεί ή/και προϊόντα/υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που έχουν ήδη συναφθεί (ενημερωτικά δελτία, διαδικτυακά σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες).

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα σχετικά με την εταιρεία στην οποία ανήκει και τον ρόλο που κατέχει.

Νομική βάση: Θεμελιώδης βάση: Νόμιμο συμφέρον Άρθρο. 6 παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Ρόλος: Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

δ) Έμμεσο μάρκετινγκ

Ανακοίνωση δεδομένων σε επιχειρηματικούς εταίρους/τρίτα μέρη ώστε να μπορούν να σας κάνουν αποδέκτη επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα επικοινωνίας.

Νομική βάση: (προαιρετική και ανακλητή ανά πάσα στιγμή) Art. 6 παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Ρόλος: Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση για το σκοπό αυτό και/ή να παρέλθουν πέντε έτη από την τελευταία αλληλεπίδραση με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων.

ε) Συλλογή και δημοσίευση περιεχομένου:

Δημιουργία ιστορικών περιπτώσεων και δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα, εφημερίδες, περιοδικά και ιστότοπους εικόνων, βίντεο, κριτικών, αξιολογήσεων και άλλου περιεχομένου που το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα να μοιραστεί με τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο που χρησιμοποιείται (όπως προβλέπεται στις ατομικές συγκαταθέσεις που ζητούνται κατά καιρούς).

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: φωτογραφίες, ήχοι, εταιρεία, επαγγελματικός ρόλος και εμπειρία, ψευδώνυμο, προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα

Νομική βάση: Συναινέσει (προαιρετική και ανακλητή ανά πάσα στιγμή) Art. 6 παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Ρόλος: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση για το σκοπό αυτό και/ή να παρέλθουν πέντε έτη από την τελευταία αλληλεπίδραση με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων.

στ) Εάν είναι απαραίτητο, για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων ενώπιον δικαστηρίου.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.

Νομική βάση: (νομική προστασία) Art. 6 παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Ρόλος: Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων στο δικαστήριο.

ζ) Εγγραφή σε διαδικτυακές πύλες.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εταιρείας και θέση εργασίας

Νομική βάση: ρητή συγκατάθεση

Ρόλος: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Πέντε έτη από την τελευταία αλληλεπίδραση

η) Σκοπός της παροχής υποστήριξης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζονται.

Τύπος δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Προσωπικά δεδομένα/στοιχεία επικοινωνίας ανάλογα με το προϊόν/υπηρεσία που έχει συναφθεί.

Νομική βάση: (για την επίλυση ανωμαλιών και δυσλειτουργιών). Έννομο συμφέρον (για αναλύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της υπηρεσίας).

Ρόλος: Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Περίοδος διατήρησης δεδομένων*: Πέντε έτη από την τελευταία αλληλεπίδραση.

*Μετά τη διαγραφή, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για περαιτέρω περίοδο έως ένα έτος, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος πληροφοριών της εταιρείας.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει στην Εταιρεία τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, καθώς και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς, κανόνες της ΕΕ ή διατάξεις των αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες προς τούτο από το νόμο και από εποπτικά και ελεγκτικά όργανα (που αναφέρονται στους σκοπούς α) και στ) ανωτέρω).

Τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης χαρακτηρίζονται και θεωρούνται συμπληρωματικά και η παροχή τους από το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον ζητηθεί, είναι προαιρετική και υπόκειται σε συγκατάθεση. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]. Η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει των συναινέσεων που δόθηκαν πριν από την ανάκληση.

4.DATA ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα θα καταγράφονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται στα αρχεία της Εταιρείας, σε χαρτί και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε πράξη ή σύνολο πράξεων μεταξύ εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 4, παράγραφος. 1, σημείο 2 του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με τη χρήση μέσων και διαδικασιών κατάλληλων να εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους και μπορεί να πραγματοποιείται, άμεσα ή/και μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων, είτε χειροκίνητα με έντυπα μέσα είτε με μηχανογραφικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Για τους σκοπούς της ορθής διαχείρισης της σχέσης και της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων, τα δεδομένα μπορούν να συμπεριληφθούν στην εσωτερική τεκμηρίωση της Εταιρείας και, εάν είναι απαραίτητο, στα αρχεία και τα μητρώα που απαιτούνται από το νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από υπαλλήλους των επιχειρηματικών τμημάτων της Εταιρείας για την επιδίωξη των προαναφερθέντων σκοπών. Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΓΚΠΔ.

5.ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να κοινοποιούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξωτερικά μέρη που ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 24 του ΓΚΠΔ, όπως, ενδεικτικά, αρχές και εποπτικά και ελεγκτικά όργανα και εν γένει υποκείμενα, δημόσια ή ιδιωτικά, που έχουν νόμιμο δικαίωμα να ζητούν τα δεδομένα ή/και υποκείμενα που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ), όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής συμβουλών ή/και επαγγελματικές εταιρείες ή/και επαγγελματίες, π.χ. νομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε επιχειρηματικούς εταίρους/διαπραγματευτές για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκτέλεση -από αυτούς- εμπορικών ενεργειών, με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

6.ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΕΚΤΌΣ ΕΕ

Τα δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σε χώρες που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κράτος εκτός ΕΕ, θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα που παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων το κοινοτικό δίκαιο και το υποκείμενο των δεδομένων θα ενημερώνεται αμέσως.

7.ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και επόμενα. του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

1.Πρόσβαση: επιβεβαίωση του κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Τα αιτήματα που είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα δεν μπορούν να απαντηθούν,
2.Διόρθωση: το δικαίωμα διόρθωσης/επιδίωξης διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν αυτά είναι ανακριβή ή παρωχημένα, και συμπλήρωσής τους, εάν είναι ελλιπή,
3.Διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη: το δικαίωμα να ζητήσετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη διαγραφή των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων. Αυτό δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα, καθώς η Εταιρεία μπορεί να έχει νόμιμους ή νομικούς λόγους να τα διατηρεί,
4.Περιορισμός: τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν, αλλά δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ή περαιτέρω επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο,
5.Φορητότητα: το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από βάσεις δεδομένων της Εταιρείας σε τρίτους. Αυτό ισχύει μόνο για δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή για τα οποία έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα,
6.Αντίθεση στο άμεσο μάρκετινγκ,
7.Ανάκληση της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο. 2-undicies του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, η άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να καθυστερήσει, να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με αιτιολογημένη ειδοποίηση που δίδεται χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν η ειδοποίηση αυτή θα έθετε σε κίνδυνο το σκοπό του περιορισμού, για όσο χρόνο και στο βαθμό που αυτό αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο, λαμβανομένων υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο εδάφιο 1 στοιχείο α) (προστατευόμενα συμφέροντα κατά του ξεπλύματος χρήματος), (ε) (σχετικά με τη διεξαγωγή αμυντικών ερευνών ή την άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου) και (στ) (σχετικά με το απόρρητο της ταυτότητας του υπαλλήλου που καταγγέλλει αδικήματα για τα οποία έλαβε γνώση λόγω των καθηκόντων του). Στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν επίσης να ασκηθούν μέσω της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 160 του ίδιου διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις ή ότι έχει προβεί σε επανεξέταση, καθώς και για το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι – πριν από την επεξεργασία των αιτημάτων – η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε έλεγχο ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων προκειμένου να αξιολογήσει τη νομιμότητα του αιτήματος που έλαβε.

Για να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία σε σχέση με τους τομείς που ορίζονται ανωτέρω στη διεύθυνση [email protected].

Η Εταιρεία απαντά εντός 30 ημερών από την παραλαβή του επίσημου αιτήματος που αποστέλλει το υποκείμενο των δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.